بازی در سبک استراتژی

در این باز باید به شهاب سنگ هایی که به سمت شما پرتاب می شوند شلیک کنید و مراقب باشید به شما برخورد نکند.