مروارید

کد مسابقه737832 
زمان شروع01/02/1395 
زمان پایان05/02/1395 
موضوع 
سوالات100 
قیمت سوال1200 
توضیحات
: برای شروع و شرکت در سرویس شرکت کنندگان می توانند با ارسال عدد1به شماره مورد نظر مسابقه عضو سرویس شوند و متن خوشامدگویی سرویس مورد نظر را دریافت کنند. به طور مثال اگر کاربر عدد 1رو به سرشماره 737832 ارسال کند متن پیام عضویت در سرویس مروارید برایش ارسال میشود و روزانه محتوای جذاب و جالب این سرویس برایش ارسال میشود. ****** برای عضویت عدد 1 را به 737832 پیامک نمایید. ****برای لغو هم حرف L را به شماره 737832 ارسال کنید  
محتوای نمونه
1200 ریال
کد مسابقه 737832
 

نظر شما

sendارسال